ul. Sołtysia 21, 61-654 Poznań (dzielnica Winogrady)
tel. 0048 603 592 300
email:

Oferta dla klientów biznesowych

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów biznesowych w niżej wymienionych kategoriach spraw. Jest to wyliczenie jedynie przykładowe i niekompletne. Jeśli nie znajdziecie Państwo w nim interesującego Was problemu prawnego proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią. Obsługa prawna może być prowadzona w siedzibie kancelarii, jak i w siedzibie klienta. 
Usługi są świadczone również w języku angielskim i francuskim.

Sprawy sądowe

Kancelaria świadczy usługi zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego.
Zastępstwo procesowe obejmuje prowadzenie wszelkich spraw przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi),przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, składanie kasacji i skargi do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego.
Klient jest na bieżącą informowany o stanie sprawy.
Na życzenie klienta kancelaria prowadzi rozmowy z przeciwnikiem procesowym mające na  celu zawarcie ugody. 
Kancelaria uczestniczy w postępowaniu egzekucyjnym, które służy wykonaniu zapadłego w sprawie orzeczenia.
Kancelaria prowadzi różnego typu sprawy sądowe, w szczególności sprawy sądowe o zapłatę wobec podmiotów zagranicznych.

Sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu

Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu

Kompleksowa obsługa prawna

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Obejmuje ona w szczególności rozwiązywanie bieżących problemów prawnych klienta, windykację należności, opiniowanie i przygotowywanie umów związanych z bieżącą działalnością, reprezentowanie klienta na preferencyjnych warunkach w sprawach sądowych i administracyjnych, monitoring zmian prawa, klient jest informowany na bieżąco o wszystkich zmianach prawa istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności. Pomoc prawna może być świadczona w siedzibie klienta.

Windykacja należności

Kancelaria prowadzi windykację należności klienta. Kieruje do dłużnika przedsądowe wezwanie zapłaty. Wszczyna i prowadzi dla klientów postępowania sądowe. Uczestniczy w postepowaniach egzekucyjnych. Windykacja należności może być prowadzona także wobec podmiotów zagranicznych będących dłużnikami klienta.

Umowy (opiniowanie i sporządzanie)

Zawarcie każdej umowy powoduje określone skutki prawne, które mogą być niekorzystne dla jednej ze stron umowy, dlatego bardzo ważne jest przed podpisaniem umowy skonsultowanie jej treści z prawnikiem.
Kancelaria opiniuje umowy (dostarczone przez klienta, przygotowane przez drugą stronę umowy). Analizuje czy zapisy takiego projektu umowy są dla klienta bezpieczne, czy nie budzą wątpliwości interpretacyjnych i czy klient może zawrzeć umowę o danej treści.

Kancelaria przygotowuje umowy różnego rodzaju związane z działalnością przedsiębiorcy m.in. umowy o roboty budowlane, o dzieło, dostawy, sprzedaży, o współpracy handlowej, najmu, dzierżawy, zlecenia, pożyczki, umowy o pracę, o zakazie konkurencji. Umowy są sporządzane w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy klienta i by nie budzić wątpliwości interpretacyjnych.
Kancelaria bierze również udział w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy.

Opinie prawne i porady

W sprawach bardziej skomplikowanych Kancelaria sporządza pisemne opinie prawne. Może to być analiza umów, spraw sądowych, administracyjnych.
Kancelaria udziela ustnych porad prawnych.

Audyt prawny

Audyt jest zlecany z reguły w razie zamiaru nabycia przedsiębiorstwa.
Kancelaria sporządza audyty prawne różnych podmiotów gospodarczych. W ramach audytu bada się zgodność działalności podmiotu z przepisami prawa, status prawny prowadzonej działalności, status prawny nieruchomości będących własnością audytowanego podmiotu, ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach, umowy cywilnoprawne, prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym (licencje), koncesje i zezwolenia, stan prawny z zakresu prawa pracy.

Pisma sądowe, wezwania do zapłaty

Kancelaria przygotowuje przedsądowe wezwania do zapłaty. Sporządza różnego rodzaju pisma sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym kasacje i skargi do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego.

Dotacje unijne – odwołania od decyzji

Kancelaria sporządza odwołania od decyzji odmawiających przyznania środków z funduszy unijnych. Reprezentuje klienta przed sądami administracyjnymi.

Prawo cywilne

Kancelaria sporządza i opiniuje wszelkiego rodzaju umowy cywilne. Doradza przy umowach wymagających udziału notariusza.
Reprezentuje klienta przed sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Bierze udział w windykacji należności pieniężnych. Prowadzi w imieniu klienta negocjacje z kontrahentami.

Prawo obrotu nieruchomościami

Kancelaria doradza przy nabywaniu, zbywaniu, i zagospodarowywaniu nieruchomości. Opiniuje i przygotowuje umowy dotyczące nieruchomości. Bada stan prawny nieruchomości. Reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Bierze udział w negocjacjach.

Prawo spółek handlowych

Kancelaria rozwiązuje problemy związane z działalnością spółek cywilnych, partnerskich, komandytowej, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych.
Opiniuje i sporządza projekty umów spółek i aktów założycielskich i ich zmian, przygotowuje wszelkie dokumenty wewnętrzne spółek m.in. regulaminy organów spółek, uchwały, protokoły
Reprezentuje spółki we wszystkich dotyczących ich postepowaniach sądowych w tym rejestrowych.

Prawo gospodarcze

Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach przed sądami gospodarczymi w sporach między przedsiębiorcami.
Sporządza umowy handlowe, umowy spółek.
Pomaga przy rejestracji podmiotu gospodarczego indywidualnego i spółek.
Udziela porad prawnych i sporządza opinie prawne z zakresu prawa gospodarczego.

Prawo pracy

Kancelaria sporządza umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Reprezentuje przedsiębiorców przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy.

Dofinansowanie zatrudnienia 

Kancelaria doradza w sprawie możliwości dofinansowania zatrudnienia pracownika ze środków publicznych

Inne

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Prawo administracyjne
Kancelaria reprezentuje klienta przed różnymi organami administracji państwowej i samorządowej. Sporządza różnego rodzaju pisma urzędowe, odwołania od decyzji, uczestniczy w postępowaniach przed samorządowym kolegium odwoławczym (SKO), sądami administracyjnymi.

Szkolenia
Kancelaria prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa związanych z działalnością gospodarczą klienta.

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję