ul. Sołtysia 21, 61-654 Poznań (dzielnica Winogrady)
tel. 0048 603 592 300
email:

Oferta dla klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych w niżej wymienionych kategoriach spraw. Jest to wyliczenie jedynie przykładowe i niekompletne. Jeśli nie znajdziecie Państwo w nim interesującego Was problemu prawnego proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią. 
Usługi są świadczone również w języku angielskim i francuskim.

Reprezentacja klienta przed sądem 

Polega na zastępstwie procesowym, czyli reprezentowaniu interesów klienta przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika – radcę prawnego.
Obejmuje: prowadzenie wszelkich spraw przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi),przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, składanie kasacji i skargi do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego.
W jej ramach przygotowywane są wszelkie pisma procesowe w sprawie. Radca prawny uczestniczy w posiedzeniach sądowych i innych czynnościach związanych ze sprawą.
Klient jest na bieżącą informowany o stanie sprawy.
Na życzenie klienta kancelaria prowadzi rozmowy z przeciwnikiem procesowym mające na  celu zawarcie ugody. 
Kancelaria uczestniczy w postępowaniu egzekucyjnym, które służy wykonaniu zapadłego w sprawie orzeczenia.

Pozwy osób, które wzięły kredyty we frankach szwajcarskich

 

Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje: analizę prawną sprawy pod kątem dopuszczalności wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, sporządzenie skargi do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, udział profesjonalnego pełnomocnika z ramienia Kancelarii w postępowaniu w Strasburgu.

Ustne porady prawne

Ustne porady prawne świadczone są przez radcę prawnego w siedzibie kancelarii. Mogą one dotyczyć różnych problemów prawnych klienta. Są najczęściej związane z takimi dziedzinami prawa jak prawo cywilne, rodzinne, pracy, spadkowe, administracyjne, gospodarcze, konsumenckie, lokalowe, egzekucja komornicza.

Pisma sądowe

Kancelaria sporządza wszelkie pisma sądowe: pozwy, wnioski, zażalenia, odwołania, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy od wyroku zaocznego, sprzeciwy od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, kasacje i skargi do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego.

Wezwania do zapłaty

Kancelaria na etapie przedsądowym sporządza wezwania do zapłaty oraz wezwania do wykonania zobowiązania.

Umowy (opiniowanie i sporządzanie)

Zawarcie każdej umowy powoduje określone skutki prawne, które mogą być niekorzystne dla jednej ze stron umowy, dlatego bardzo ważne jest przed podpisaniem umowy skonsultowanie jej treści z prawnikiem.
Kancelaria opiniuje umowy (dostarczone przez klienta, przygotowane przez drugą stronę umowy). Analizuje czy zapisy takiego projektu umowy są dla klienta bezpieczne, czy nie budzą wątpliwości interpretacyjnych i czy klient może zawrzeć umowę o danej treści.

Kancelaria przygotowuje umowy różnego rodzaju np. darowizny, sprzedaży nieruchomości i ruchomości, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, zamiany, dostawy, o roboty budowlane, pożyczki, umowy o pracę, o zakazie konkurencji. Umowy są sporządzane w taki sposób, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy klienta i by nie budzić wątpliwości interpretacyjnych.
Kancelaria bierze również udział w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy.

Sprawy o zapłatę

Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę wynikających z różnych tytułów prawnych. Prowadzi sprawę o zapłatę także wobec podmiotów zagranicznych.

Odszkodowania

Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowanie z tytułu różnego rodzaju umów w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania oraz z tytułu czynów niedozwolonych.

Rozwody, alimenty

Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach sądowych w sprawach o rozwód, separację, alimenty.

Sprawy spadkowe

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku. Doradza co do treści i formy testamentu, w sprawach odpowiedzialności za długi spadkowe, w sprawach umów dotyczących spadku.

Nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi w zakresie ustalenia stanu prawnego nieruchomości. 
Przygotowuje wszelkiego rodzaju umowy dotyczące nieruchomości np. umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umowy przyrzeczone sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy, umowy o sposobie korzystania z nieruchomości.
Reprezentuje klienta w postepowaniach sądowych o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności nieruchomości, o ochronę własności i posiadania, dotyczących służebności.

Reklamacje

Kancelaria sporządza reklamacje.

Gwarancja, rękojmia

Rękojmia i gwarancja dotyczą m.in. umów sprzedaży, umów o dzieło, umów o roboty budowlane.
Kancelaria reprezentuje klienta w postepowaniach z gwarancji i rękojmi, doradza w wybraniu najkorzystniejszych dla klienta uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.
Często klienci nie zdają sobie sprawy, że mimo iż  nie została im w umowie udzielona gwarancja lub okres gwarancji upłynął, mogą skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi.

Prawo pracy

Kancelaria sporządza i opiniuje umowy o pracę: na czas niekreślony, na czas określony, na zastępstwo, na okres próbny, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie.
Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach przed sądami pracy w sprawach o zapłatę zaległego wynagrodzenia, ustalenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, zwolnień dyscyplinarnych, sprostowania świadectwa pracy.

Dofinansowanie zatrudnienia

Kancelaria doradza w sprawie możliwości dofinansowania zatrudnienia pracownika ze środków publicznych.

Inne

Egzekucja komornicza
Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonym przez komornika, sporządza skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne.

Prawo administracyjne
Kancelaria reprezentuje klienta przed różnymi organami administracji państwowej i samorządowej. Sporządza różnego rodzaju pisma urzędowe, odwołania od decyzji, uczestniczy w postępowaniach przed samorządowym kolegium odwoławczym (SKO), sądami administracyjnymi.

Prawo ksiąg wieczystych
Kancelaria reprezentuje klienta w sprawach dotyczących prawa ksiąg wieczystych, takich jak zakładanie i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych, powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprostowanie ksiąg wieczystych.

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję